CON ĐỘI

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  CON ĐỘI
Kích thước:  từ  800kg-3000KG
Vật liệu:  
Xử lý bề mặt:  MÀU ĐỎ