Đá mài

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Đá mài
Kích thước:  từ 100mm-350mm
Vật liệu: