Sò móng ngựa

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Sò móng ngựa
Kích thước:  từ m16 - m20
Vật liệu:  gang